ในการยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพบว่าผู้ยื่นเสนอราคายื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้หรือไม่

การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในงานก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้ผู้เสนอราคาเป็น “นิติบุคคล” หรือไม่