ในการยื่นเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจพบว่าผู้ยื่นเสนอราคายื่นเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด ผู้ยื่นเสนอราคาสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้หรือไม่

ผู้เขียน

กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
karunrut@g.swu.ac.th