การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในงานก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้ผู้เสนอราคาเป็น “นิติบุคคล” หรือไม่

ผู้เขียน

กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
karunrut@g.swu.ac.th