การจัดหาพัสดุ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จะต้องทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะหรือไม่

ผู้เขียน

กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
karunrut@g.swu.ac.th