Supreme2004 : กดพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript ไม่ได้

หากพิมพ์รายงานหรือพิมพ์ Transcript แล้วระบบไม่ขึ้น preview รายงานให้ดูเพื่อสั่งพิมพ์ สาเหตุมาจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee โดยวิธีการแก้ปัญหาดังนี้
1. ตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส McAfee ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการตรวจสอบมีรายละเอียดดังนี้
1.1  ที่หน้าจอ Desktop คลิก Show hidden icons (จากรูปที่หมายเลข 1 )
1.2  ตรวจสอบไอคอนสัญลักษณ์โปรแกรม McAfee        (จากรูปที่หมายเลข 2)

2.  หากมีการติดตั้งโปรแกรมให้ทำการถอนการติดตั้ง โดยวิธีการถอนการติดตั้งสามารถเข้าดูได้ตาม
Link : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7287  จะปรากฏหน้าจอดังรูป แล้วคลิกเลือกแท็บ “การถอนโปรแกรม” จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว restart เครื่อง

SUPREME: Login แล้ว ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่พบ
นิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อกรอก Buasri เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วปรากฏข้อความ “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง Invalid Password” ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ระบุ Password ที่ถูกต้อง
2. กรณีนิสิตหรืออาจารย์ มีการเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) หากจำไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่

  • ประสานมิตร สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
  • องครักษ์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม