คู่มือปฏิบัติงาน (Operation Manual) การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร

ผู้เขียน

วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
nirans@g.swu.ac.th