การติดตั้งไลบรารี่ของ PHP 7.3 ให้สามารถทำงานร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้บน CentOS 7 ในกรณีที่มีโปรแกรม XAMPP อยู่ในเครื่อง

 1. เปิด Terminal ขึ้นมา เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้เป็น root แล้วพิมพ์คำสั่ง echo ‘export PATH=”$PATH:/opt/lampp/bin”‘ >> ῀/.bash_profile
 2. ปิดโปรแกรม Terminal แล้วเปิดโปรแกรมเดิมขึ้นมาใหม่ แล้วพิมพ์คำสั่ง curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/mssql-release.repo แล้วกดปุ่ม Enter
 3. พิมพ์คำสั่ง yum clean all
 4. พิมพ์คำสั่ง yum update -y
 5. พิมพ์ข้อความ ACCEPT_EULA=Y yum install -y msodbcsql17 mssql-tools แล้วกดปุ่ม Enter
 6. พิมพ์คำสั่ง wget https://pecl.php.net/get/sqlsrv-5.6.1.tgz เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ sqlsrv-5.6.1.tgz ลงในเครื่อง
 7. ทำการแตกไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำสั่ง tar -xzvf sqlsrv-5.6.1.tgz
 8. เข้าไปที่โฟลเดอร์ sqlsrv-5.6.1 โดยพิมพ์คำสั่ง cd sqlsrv-5.6.1
 9. พิมพ์คำสั่ง phpize-7.3.4 ในกรณีที่เครื่องมี php เวอร์ชัน 7.3.4
 10. พิมพ์คำสั่ง ./configure
 11. พิมพ์คำสั่ง make
 12. พิมพ์คำสั่ง make install
 13. ต่อมาก็พิมพ์คำสั่ง cd .. เพื่อออกจากโฟลเดอร์ sqlsrv-5.6.1 หลังจากนั้นก็พิมพ์คำสั่ง echo “”
 14. พิมพ์คำสั่ง grep “sqlsrv.so” /opt/lampp/etc/php.ini || echo “extension=sqlsrv.so” >> /opt/lampp/etc/php.ini
 15. พิมพ์คำสั่ง wget https://pecl.php.net/get/pdo_sqlsrv-5.6.1.tgz เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ pdo_sqlsrv-5.6.1.tgz ลงในเครื่อง
 16. ทำการแตกไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดโดยพิมพ์คำสั่ง tar -xzvf pdo_sqlsrv-5.6.1.tgz
 17. เข้าไปที่โฟลเดอร์ pdo_sqlsrv-5.6.1 โดยพิมพ์คำสั่ง cd pdo_sqlsrv-5.6.1
 18. พิมพ์คำสั่ง phpize-7.3.4 ในกรณีที่เครื่องมี php เวอร์ชัน 7.3.4
 19. พิมพ์คำสั่ง ./configure
 20. พิมพ์คำสั่ง make
 21. พิมพ์คำสั่ง make install
 22. ต่อมาก็พิมพ์คำสั่ง cd .. เพื่อออกจากโฟลเดอร์ pdo_sqlsrv-5.6.1 หลังจากนั้นก็พิมพ์คำสั่ง echo “”
 23. พิมพ์คำสั่ง grep “pdo_sqlsrv.so” /opt/lamp/etc/php.ini || echo “extension=pdo_sqlsrv.so” >> /opt/lamp/etc/php.ini
 24. ในกรณีที่เครื่องมีโปรแกรม xampp อยู่และเปิดใช้งานอยู่ ให้รีสตาร์ท xampp โดยพิมพ์คำสั่ง /opt/lampp/lampp restart ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน ให้พิมพ์คำสั่ง /opt/lampp/lampp start
 25. เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา แล้วพิมพ์คำว่า localhost ในช่อง address หลังจากนั้นให้คลิกที่ข้อความ phpinfo แล้วเลื่อนลงเรื่อยๆ ก็จะมีคำว่า PDO_sqlsrv และ sqlsrv ในหน้าดังกล่าวด้วย

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th