ขั้นตอนการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี – กรณีมีหนี้ผูกพัน (เงินอุดหนุนทุนวิจัย) สำหรับงบประมาณเงินรายได้

เมื่อใกล้สิ้นปีงบงบประมาณ หากส่วนงานมีเงินอุดหนุนทุนวิจัย สัญญาทุนที่ยังไม่ครบกำหนดหรือมีการขยายทุนข้ามปีงบประมาณ จำเป็นที่จะต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับสำรองงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

อ้างอิง
แนวปฏิบัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ตามหนังสือส่วนการคลัง สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อว 8702.4/454 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565)

ผู้เขียน