สร้าง ER Diagram ด้วยToad for Oracle

 1. ขั้นตอนแรกให้ทำการติดตั้ง โปรแกรม Toad for Oracle
  1. Download โปรแกรม Toad for Oracle และทำการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อน สามารถdownload โปรแกรมได้จาก https://www.filehorse.com/download-toad-oracle/
  2. คลิกปุ่ม Start Download
  3. เมื่อ download โปรแกรมเสร็จแล้ว ให้ทำการติดตั้งโดย ดับเบิ้ลคลิกที่ โปรแกรม
  4. คลิกปุ่ม Next
  5. คลิกเลือก ยอมรับ จากนั้นคลิกปุ่ม Next
  6. เลือก Product ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม Next
  7. แสดง path การติดตั้งโปรแกรม หากต้องการเปลี่ยน path ในการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกปุ่ม Change  จากนั้นคลิกปุ่ม Next

  8. คลิกปุ่ม Install
  9. แสดงการติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาพด้านล่าง
  10. เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Finish
 2. การสร้าง ER Diagram
  1. เปิดใช้งานโปรแกรม Toad for Oracle
  2. ทำการ Connect Database ที่ต้องการ โดยระบุ
   • User และ Password
   • Host Name
   • Service Name
   • จากนั้นคลิกปุ่ม Connect
  3. หาก Connect กับฐานข้อมูลสำเร็จ จะได้ดังรูปภาพด้านล่าง
  4. เมื่อ Connect กับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู Database ->Report-> ER Diagram
  5. จะเข้าสู่หน้า Workspace ดังรูปภาพด้านล่าง
  6. คลิกที่ เมนู Add Objects   จะปรากฏหน้าต่าง ให้เลือก Table หรือ View จาก Schema ที่ต้องการ เพื่อทำการ Add to ER Diagram
  7. คลิกเลือก Table หรือ View ที่ต้องการนำมาสร้าง ER Diagram หากต้องการเลือกทั้งหมด ให้คลิกเลือก  Select All หากต้องการยกเลิกการเลือก ให้คลิกเลือก Deselect All หรือ Invert Selection  เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK
  8. จะได้ ER Diagram ที่โยงความสัมพันธ์ของข้อมูล แสดงดังรูปภาพด้านล่าง
  9. หากต้องการให้ แสดงแต่ชื่อ Column Name ไม่ต้องแสดงรายละเอียดอื่นๆ ให้คลิกเลือกตรง  All Columns จากนั้นเลือกแสดงแบบ Column Names only
  10. ตัวอย่าง ER Diagram แบบ Column Names only แสดงดังรูปภาพด้านล่าง

ผู้เขียน

วันทนา ผ่องภักต์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
wantanap@g.swu.ac.th