คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานช่วยเหลือสนับสนุนไอซีที (Helpdesk Support) สำนักคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน

จันทนา หมื่นพันธ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
chantame@g.swu.ac.th