การค้นหาข้อมูลการลา ที่บันทึกไว้บนระบบ HURIS ด้วยเงื่อนไข ตามปีงบประมาณ หรือ ตามรอบการประเมิน

ทราบหรือไม่ว่าการค้นหาข้อมูลการลา บนระบบ HURIS นั้นสามารถค้นหาด้วยเงื่อนไข

1. ตามปีงบประมาณ สำหรับ ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ (ปีงบประมาณ 2566 01/10/2565 – 30/09/2566)

2. ตามรอบการประเมิน สำหรับ พนักงาน (รอบการประเมิน 2566 01/08/2565 – 31/07/2566)

ดังนั้น หากท่านเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วค้นหาข้อมูลด้วยเงื่อนไข ตามรอบการประเมิน 2566 แต่ ข้อมูลการลาที่บันทึกคือ วันที่ 01/04/2565 จะไม่พบข้อมูล เนื่องจาก วันที่ 01/04/2565 อยู่ในรอบการประเมิน 2565 (รอบการประเมิน 2565 01/08/2564 – 31/07/2565) เป็นต้น

ผู้เขียน

สุพิชญา อาชวจิรดา
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
supitchaya@g.swu.ac.th