สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมภายในส่วนงานสามารถการเบิกค่าอาหารเท่าไหร่

กรณีจัดประชุมในสถานที่ราชการ สามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 50 บาท/คน และเบิกค่าอาหารในการประชุม ได้ไม่เกิน 120 บาท/คน

ผู้เขียน