ใบเสร็จรับเงินสูญหายหรือชำรุด ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหายหรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้สำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน โดยให้ผู้รับเงิน รับรองสำเนา เพื่อเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้
2. ให้ผู้จ่ายเงินรับรองในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ “ยังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย และหากค้นพบภายหลังก็จะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก”

ผู้เขียน