วิทยากรบรรยาย 45 นาที สามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าไหร่

วิทยากรบรรยาย 45 นาที ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง

การนับเวลาบรรยาย
1. วิทยากรบรรยาย ไม่น้อยกว่า 50 นาที ให้จ่ายค่าตอบแทนได้หนึ่งชั่วโมง
2. วิทยากรบรรยาย ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้จ่ายค่าตอบแทนกึ่งหนึ่ง

ทั้งนี้ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

อัตราการจ่าย ดังนี้
วิทยากรภายนอก       ไม่เกิน 2,000 บาท/คน/ชั่วโมง
วิทยากรภายใน          ไม่เกิน   600 บาท/คน/ชั่วโมง
ผู้ช่วยวิทยากร            ไม่เกิน   200 บาท/คน/ชั่วโมง

ผู้เขียน