ใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้

ใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้ อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้

 1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
 2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
 3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
 4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 5. ลายมือชื่อผู้รับเงิน

คำอธิบาย  * จำเป็นต้องมี

1. ชื่อ ที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน*
2. เล่มที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงิน
3. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน*
4. ชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)*
5. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร*
6. จำนวนเงินตัวเลขและตัวอักษร*
7. ลายมือชื่อผู้รับเงิน*

กรณีที่ส่วนงานได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้น หรือไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้จัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

คำอธิบาย สังเกตได้ว่าใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี มีรายการไม่ครบถ้วน เนื่องจากขาดจำนวนเงินตัวอักษร และลายมือชื่อผู้รับเงิน

ดังนั้นให้ผู้จ่ายเงินจัดทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน

คำอธิบาย

 1. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
 2. ส่วนงาน ระบุเป็น สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. ช่อง วัน เดือน ปี ใส่วันที่ตามใบเสร็จรับเงิน
 4. ช่องรายละเอียดรายจ่าย ใส่เป็นค่าอะไร
 5. ช่องจำนวนเงิน ใส่ยอดเงิน
 6. ยอดรวม จำนวนเงินตัวเลข และตัวอักษร
 7. ลงชื่อผู้จ่ายเงิน
 8. วันที่ วัน เดือน ปี จ่ายเงิน

ผู้เขียน