ใบเสร็จรับเงินบางแห่ง ไม่ระบุจำนวนเงินตัวอักษร หรือบางแห่ง ช่องผู้รับเงินใส่เป็นรหัสพนักงาน สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่

ใบเสร็จรับเงินจะต้องมีจำนวนเงินตัวอักษรและลายมือชื่อผู้รับเงิน กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถ้วน ให้ผู้รับเงินเขียนจำนวนเงินตัวอักษรในใบเสร็จรับเงินพร้อมเซ็นชื่อกำกับ และลงนามผู้รับเงินในช่อง รหัสพนักงาน หากไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ทำใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) เพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินได้

ผู้เขียน