บุคลากรสายวิชาการ ส่งข้อมูลการบันทึกปริมาณภาระงานผ่านระบบHURISแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูลควรทำอย่างไร

สำหรับบุคลากรสายวิชาการสามารถ บันทึกปริมาณภาระงาน และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผ่านระบบHURIS เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรอบการประเมิน
รอบที่1 สิงหาคม ถึง มกราคม ของปีถัดไป
รอบที่2 กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคม
เมื่อกรอกปริมาณภาระงานเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถ ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ หากส่งข้อมูลให้คณะกรรมการแล้วอาจารย์จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แต่หากมีข้อมูลที่ต้องการแก้ไข อาจารย์สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้ส่งข้อมูลกลับเพื่อให้อาจารย์แก้ไขได้

รูป แสดงปุ่ม ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ (เมื่อยังไม่ได้กดส่งข้อมูล)

รูป แสดงปุ่ม ส่งข้อมูลให้คณะกรรมการ (เมื่อกดส่งข้อมูลเรียบร้อย)

เจ้าหน้าที่ประจำคณะ สามารถส่งข้อมูลกลับให้อาจารย์ได้โดยไปที่เมนู ภาระงาน > คณะกรรมการ > คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติภาระงาน ตามรูปด้านล่าง

เมื่อ คลิกปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏ รายชื่อของอาจารย์ที่มีการส่งข้อมูลภาระงานเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือก ส่งข้อมูลกลับให้บุคลากรได้

ผู้เขียน

สุพิชญา อาชวจิรดา
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
supitchaya@g.swu.ac.th