การค้นหาข้อมูลจาก เงื่อนไขเพิ่มเติม ในระบบ HURIS

แต่ละเมนูของระบบ HURIS จะประกอบด้วย Tab บันทึก และ Tab ค้นหา จากรูปตัวอย่างเป็นการแสดง Tab ค้นหาของเมนู งานทะเบียนประวัติ ซึ่งหากสังเกต Tab สีชมพูยาวๆจะมีข้อความ เงื่อนไข และ เงื่อนไขเพิ่มเติม โดยค่าเริ่มต้นของระบบจะตั้งค่าโดยการซ่อนข้อมูลการค้นหาตาม เงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ ซึ่งหากผู้ใช้อยู่ที่ Tab ค้นหาแล้ว เห็น Tab สีชมพูยาวๆ พร้อมกับมีข้อความ เงื่อนไขเพิ่มเติม อยู่ด้านซ้าย และด้านขวาสุดมีลูกศรชี้ลงสีดำเล็กๆ ผู้ใช้สามารถคลิกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ Tab เพื่อแสดงเงื่อนไขเพิ่มเติมได้

รูป แสดง เงื่อนไขเพิ่มเติม จากงานทะเบียนประวัติ (เมื่อถูกซ่อน)
รูป แสดง เงื่อนไขเพิ่มเติม จากงานทะเบียนประวัติ (เมื่อคลิกเพื่อแสดง)

ตัวอย่างการแสดง เงื่อนไขเพิ่มเติม เมื่อถูกซ่อน และ เมื่อคลิกเพื่อแสดงเงื่อนไข จากเมนูคำสั่ง > งานคำสั่ง > บันทึกการขอเลขที่คำสั่ง

รูป แสดง เงื่อนไขเพิ่มเติม จากงานคำสั่ง (เมื่อถูกซ่อน)
รูป แสดง เงื่อนไขเพิ่มเติม จากงานคำสั่ง (เมื่อคลิกเพื่อแสดง)

ผู้เขียน

สุพิชญา อาชวจิรดา
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
supitchaya@g.swu.ac.th