การแยกคำนำหน้าชื่อ ออกจากชื่อ ที่อยู่คอลัมน์เดียวกัน บน Excel

ข้อมูลชื่อ – นามสกุล ใน Excel หากมีคำนำหน้าชื่ออยู่ในคอลัมน์เดียวกัน แต่การนำไปใช้งานของเรา ต้องการที่จะแยก คำนำหน้าชื่อ และชื่อ ให้อยู่คนละคอลัมน์ สามารถทำได้ดังนี้

  1. สร้าง list คำนำหน้าชื่อที่คอลัมน์ I

2. ที่คอลัมน์ E ทำการแยกชื่อ ออกมาจากคำนำหน้าชื่อ โดยใช้สูตร

=RIGHT(A2,MIN(LEN(SUBSTITUTE(A2,$I$2:$I$7,””))))

A2 คือ คอลัมน์ที่มีคำนำหน้าชื่อและชื่ออยู่
$I$2:$I$5 คือ list คำนำหน้าชื่อ

จะได้คอลัมน์ที่มีชื่ออย่างเดียว ดังรูป

  1. ที่คอลัมน์ D จะทำการแยกคำนำหน้าชื่อโดยใช้ข้อมูลจาก คอลัมน์ A และ E โดยใช้สูตร

=SUBSTITUTE(A2,E2,” “)

จะได้คอลัมน์คำนำหน้าชื่อ ดังรูป

ผู้เขียน

มณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
montalee@g.swu.ac.th