คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานช่วยเหลือสนับสนุนไอซีที (Helpdesk Support) สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th