ฟังก์ชัน AVERAGEIF และ AVERAGEIFS ใน Microsoft Excel มีประโยชน์อย่างไร

ฟังก์ชัน AVERAGEIF เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตามเกณฑ์ที่แน่นอนหรือเงื่อนไขเดียว

ตัวอย่าง

ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยของอัตราการตายจากโรคโควิด-19 ต่อประชากร 1 ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถทำได้ดังนี้

จากข้อมูลดังนี้

1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

2. พิมพ์คำว่า =AVERAGEIF(ช่วงของเซลล์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค้นหา,เกณฑ์เงื่อนไข,ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย) ในกรณีนี้ให้พิมพ์สูตรคำนวณเข้าไปดังรูป

3. กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูป

ส่วนฟังก์ชัน AVERAGEIFS ใช้คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลโดยมีเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เงื่อนไขขึ้นไป

ตัวอย่าง

ถ้าต้องการหาค่าเฉลี่ยของอัตราการตายจากโรคโควิด-19 ต่อประชากร 1 ล้านคนในประเทศในทวีปยุโรปซึ่งมีอัตราการตายน้อยกว่าอัตราการตายโดยเฉลี่ยของโลก สามารถทำได้ดังนี้

จากข้อมูลดังนี้

1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแสดงค่าเฉลี่ยแบบมีเงื่อนไข

2. พิมพ์คำว่า =AVERAGEIFS(ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาค่าเฉลี่ย,ช่วงของเซลล์ที่ใช้เป็นเกณฑ์เงื่อนไขแรกในการค้นหา,เกณฑ์เงื่อนไขแรก,ช่วงของเซลล์ที่ใช้เป็นเกณฑ์เงื่อนไขที่ 2 ในการค้นหา,เกณฑ์เงื่อนไขที่ 2,…) ในกรณีนี้ให้พิมพ์สูตรคำนวณเข้าไปดังรูป

3. กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดังรูป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th