ฟังก์ชัน SUMIF ใน Microsoft Excel มีประโยชน์อย่างไร

SUMIF เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ที่ทางโปรแกรม Microsoft Excel ได้เตรียมเอาไว้ ฟังก์ชันนี้ใช้หาผลรวมเซลล์แบบมีเงื่อนไข โดยทั่วไป ฟังก์ชัน SUMIF จะค้นหาเงื่อนไขเฉพาะในช่วงของเซลล์ แล้วบวกค่าที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงเงื่อนไขเดียว

ตัวอย่างเช่น

ถ้าเราจะหาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในภาคเหนือของไทย ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สามารถทำได้ดังนี้

จากข้อมูลดังนี้

1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข

2. พิมพ์คำว่า =SUMIF(ช่วงของเซลล์ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค้นหา,เกณฑ์เงื่อนไข,ช่วงของเซลล์ที่ต้องการหาผลรวม) ในกรณีนี้ให้พิมพ์สูตรคำนวณเข้าไปดังรูป

3. กดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา ดังรูป

4. ในกรณีที่เกณฑ์เงื่อนไขมีค่าของข้อมูล 2 ค่าหรือมากกว่านั้น เช่น ถ้าต้องการหาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในภาคกลางและภาคตะวันออก ให้พิมพ์สูตรคำนวณเข้าไปดังรูป

5. เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th