การใช้งาน hypervisor ซ้อน hypervisor หรือ VM ซ้อน VM บน Hyper-V

Nested Virtualization เป็นการใช้งาน VM ซ้อน VM บน Hyper-V โดยจะสร้างคอนเทนเนอร์หนึ่งโดยสร้างอยู่ภายในคอนเทนเนอร์ตัวแรก เช่น ติดตั้ง VM Guest บน VM Host บนเครื่อง physical และ ติดตั้ง VM Host บน VM Host บนเครื่อง physical

เมื่อเราทำการ

  • ติดตั้ง Hyper-V บน physical
  • สร้าง VM บน physical
  • เปิดใช้งานการจำลอง virtualization แบบซ้อนใน VM นั้น เพื่อทำให้เป็น host VM
    เราต้องทำการ enable nested virtualizations โดยการ enable nested virtualization นั้นจะต้องทำการ enable ที่ host ไม่ใช่ที่ guest แล้วตอน enable นั้นต้อง down guest ก่อนจึงจะ enable ได้

จากนั้น run powershell ต้อง run as administrator เท่านั้น ในส่วนนี้ต้องทำที่ windows 10

ใช้คำสั่ง Get-VM เพื่อแสดงVMที่มี และแสดงสถานะ VM ถ้าเราทำการ Shut Down… VM แล้ว state จะ เป็น off

> Get-VM

> Set-VmProcessor -vmname WinSrv2016-102 -Exposevirtualizationextensions $true

> Get-vm WinSrv2016* | Get-VmProcessor | ft name,*exten*

จากนั้นทำการ start VM host ขึ้นมา แล้วทำการติดตั้ง feature hyper -v บน VM host

ผู้เขียน

จุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
chulalack@g.swu.ac.th