แนวปฏิบัติในการใช้ปฏิทิน (Google Calendar) ส่วนกลางสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดสร้างปฏิทินกิจกรรมส่วนกลางสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานร่วมกัน ดังนี้

ชื่อปฏิทินนิยามศัพท์เฉพาะ/วัตถุประสงค์การใช้งานผู้มีสิทธิ์สร้าง/
ผู้บันทึกนัดหมาย
SWUCC Activity
(ปฏิทินกิจกรรม)
ปฏิทินกิจกรรม/ โครงการทั่วไป ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นเจ้าภาพหรือเป็นผู้จัด กิจกรรม/โครงการ นั้นๆผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
SWUCC Events
(ปฏิทินเหตุการณ์)
ปฏิทินกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนงานภายนอก (ไม่ใช่สำนักคอมพิวเตอร์) แต่เชิญบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เช่น บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตรวจรับต่าง ๆ เป็นต้นผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
SWUCC Meeting
(ปฏิทินการประชุม)
ปฏิทินบันทึกกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้จัดหรือเป็นเจ้าภาพการประชุม นั้นๆผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
SWUCC Seminar
(ปฏิทินการพัฒนาบุคลากร)
ปฏิทินบันทึกการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ เช่น อบรม/สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานงานบุคคล
SWUCC Vacation
(ปฏิทินการลา)
ปฏิทินบันทึกการลา เฉพาะการลาที่เสนอขออนุญาตลาล่วงหน้าหรือมีผลการลาต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เช่นลาพักผ่อน ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร และลาป่วย (บางกรณี)งานบุคคล

เพื่อให้การใช้งานปฏิทิน (Google Calendar) ส่วนกลางสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ดังกล่าวได้รับประโยชน์สูงสุดและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงขอให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เพิ่มปฏิทินทั้งหมดดังกล่าวและโปรดบันทึกนัดหมายงาน โดยใช้งานปฏิทินตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานที่กำหนดไว้

วิธีการเพิ่มปฏิทิน (Google Calendar) ส่วนกลางสำนักคอมพิวเตอร์

ท่านจะได้รับอีเมล (E-Mail) เชิญให้เพิ่มปฏิบัติตามประเภทที่กำหนด ให้ท่านโปรดคลิก “Add this calendar” ดังภาพตัวอย่าง

จากนั้น เมื่อท่านเพิ่ม/บันทึกกิจกรรมท่านจะพบปฏิทินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น ดังภาพตัวอย่าง

หากไม่สามารถเพิ่มปฏิทินได้โปรดแจ้ง นายดนัย มณฑาทิพย์กุล งานบริการการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 15076

ผู้เขียน

ดนัย มณฑาทิพย์กุล
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
danaim@g.swu.ac.th