การตั้งค่าให้โปรแกรม Atom Editor สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้

1. เปิดโปรแกรม Atom Editor

2. เลือกเมนู File -> Settings -> Editor

3. ในส่วน Default Font Size ให้แก้ขนาดตัวอักษรเป็น 12 หรือจะใส่ตัวเลขอื่นๆก็ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ในส่วน Font Family ให้แก้ไขเป็น Tahoma ในส่วน Font Size ให้แก้เป็น 12 จากนั้นก็ปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมนี้ใหม่อีกครั้ง

4. พอเปิดโปรแกรมแล้ว ให้เปิดไฟล์ที่มีข้อความภาษาไทย หรือจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยมีข้อความภาษาไทยอยู่ด้วย เมื่อตั้งค่าสำเร็จแล้วก็จะมีหน้าจอดังรูป

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th