จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อใช้สูตรคำนวณแล้วเกิด “#DIV/0!”

บางครั้งเมื่อคำนวณตัวเลข กรณีเจอตัวหารเป็นศูนย์ ทำให้เกิด error “#DIV/0!” สามารถแก้ปัญหาได้ โดยใช้ Function IFERROR

ความผิดพลาดเกิดจากการคำนวณ (Error) ผลลัพธ์ดังข้างล่างนี้ ซึ่งไม่ต้องการให้แสดงค่าเหล่านี้ในรายงานที่ทำ

  1. #VALUE!
  2. #REF!
  3. #DIV/0!
  4. #NUM!
  5. #NAME?
  6. #NULL!
  7. #N/A

Function IFERROR เป็น Function ตรวจสอบว่าเป็นค่าที่ผิดพลาดหรือไม่

รูปแบบ =IFERROR(ค่าที่ต้องการให้คำนวณ , ค่าที่ต้องการให้แสดงถ้าเกิดความผิดพลาด)

  • ค่าที่ต้องการให้คำนวณ ถ้าค่านั้นไม่เกิดความผิดพลาด
  • ค่าที่ต้องการให้แสดงถ้าเกิดความผิดพลาด เช่น 0, “No Data”, “Not Assigned”

ผู้เขียน

สมบุญ อุดมพรยิ่ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
sombun@g.swu.ac.th