การปิด Windows Update Service (Windows 10)

กดปุ่ม Windows +R ที่หน้าต่าง Run พิมพ์ services.msc ดังรูป

เลือก Windows Update service ดังรูป

ที่แท็บ General เลือก Startup type เป็น Disabled ดังรูป

restart เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอันเสร็จสิ้นการปิด Windows Update service

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th