คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดีการตรวจสอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ก่อนปิดบริการ)

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th