การ Import VM บน Hyper-V

  • เปิด Hyper-V Manager คลิกขวาบน Server ที่ต้องการ Import VM เลือกคำสั่ง Import Virtual Machine… ดังรูป
  • ที่หน้าต่าง Import Virtual Machine คลิก Next
  • ระบุพาร์ทที่จัดเก็บ Virtual Machine ที่ต้องการ Import คลิก Next
  • ระบุ Virtual Machine ที่ต้องการ Import คลิก Next
  • เลือกรูปแบบการ Import Virtual Machine คลิก Next
  • ระบุพาร์ทที่ใช้ในการจัดเก็บ Virtual Machine File คลิก Next
  • ระบุพาร์ทที่ใช้ในการจัดเก็บ Virtual Hard Disk คลิก Next
  • แสดงรายละเอียดการ Import VM คลิก Finish
  • แสดงสถานะการ Import VM
  • เมื่อ Import Success จะปรากฏข้อมูลดังรูป

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th