การ Export VM บน Hyper-V

  • เปิด Hyper-V Manager คลิ๊กขวาบน VM ที่ต้องการ เลือกคำสั่ง Export ดังรูป
  • ระบุพาร์ทที่ต้องการจัดเก็บ ในที่นี้เลือกเก็บไว้ที่ C:\Hyper-V\Export\
    จากนั้นคลิีกที่ปุ่ม Export ดังรูป
  • เมื่อ Export เสร็จ เราจะเห็นข้อมูลดังรูป

ผู้เขียน

สันติ สุขยานันท์
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
santi@g.swu.ac.th