SUPREME: Login แล้ว ระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ปัญหาที่พบ
นิสิตหรือคณาจารย์ เมื่อกรอก Buasri เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วปรากฏข้อความ “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง Invalid Password” ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ระบุ Password ที่ถูกต้อง
2. กรณีนิสิตหรืออาจารย์ มีการเปลี่ยน รหัสผ่าน (Password) หากจำไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่

  • ประสานมิตร สำนักงานผู้อำนวยการฯ ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
  • องครักษ์ ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

Buasri id VS. GAFE Account เหมือนหรือต่างอย่างไร

สงสัยกันมั้ยว่า Buasri id กับ GAFE Account มันคืออะไร แล้วเอาไว้ทำอะไร

เริ่มกันด้วย
Buasri id หรือ “บัวศรีไอดี” หรือบางคนเรียก “รหัสบัวศรี” จะเรียกยังไงก็แล้วแต่ก็คืออันเดียวกันหมดเลย   ซึ่ง Buasri id เนี่ยมีไว้สำหรับ Log in ระบบต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบลงทะเบียนเรียน (Supreme) ระบบงานบุคลากร(Huris) และรวมถึงใช้ในการ Log in เข้าใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ I-Pass , WiSE และ VPN อีกด้วย  นิสิตและบุุคลากรปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ Buasri id ได้ที่ https://swu.ac.th/directory.php

GAFE Account (เกฟ แอคเคาท์) เป็น Account ที่อยู่บน Google ใช้ในการ Log in อีเมลที่เป็น @g.swu.ac.th และพ่วงไปกับบริการต่างๆของ Google เช่น Gmail , Google Drive
นิสิตและบุุคลากรปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ GAFE Account ได้ที่ https://regisgafe.swu.ac.th โดยใช้ Buasri id ในการ Log in