นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่สามารถใช้งานบัวศรี หลังจากการเปลี่ยนสภาพนิสิต

หากนิสิตมีการเปลี่ยนสภาพนิสิตแตกต่างจากเดิม มีขั้นตอนดังนี้
1. นิสิตดำเนินการยื่นคำร้องขอย้ายสภาพกับทางบัณฑิตวิทยาลัย
2. ทางบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการขั้นตอนการย้ายสภาพนิสิต
3. นิสิตได้เลขประจำตัวนิสิตใหม่
4. ส่วนรหัสบัวศรีไอดีจะเป็นรหัสเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น ไม่มีการออกรหัสบัวศรีตามเลขประจำตัวใหม่

ผู้เขียน