สอบถามการเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่สนใจ
โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เมล admission@swu.ac.th
หรือ ระบบรับสมัครนิสิตใหม่ http://admission.swu.ac.th/
หรือติดต่อ
ระดับปริญญาตรี
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716,15665

ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15646

ผู้เขียน