การติดตั้งภาษาไทยและการตั้งค่าเขตเวลาเริ่มต้นเป็นของประเทศไทยให้ระบบปฏิบัติการ Fedora

1. เปิดโปรแกรม Powershell หรือ Windows Terminal ขึ้นมา ในที่นี้ขอเลือกใช้ Windows Terminal

2. เข้าสู่ระบบปฏิบัติการ Fedora แบบสิทธิ์ผู้ใช้เป็น root โดยการพิมพ์คำสั่ง wsl -d fedora

3. ติดตั้งชุดโปรแกรมภาษาไทยโดยพิมพ์คำสั่งดังภาพ

4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูรายชื่อ locale ที่มีอยู่ในระบบ

5. ตั้งค่าภาษาเริ่มต้นของระบบเป็นภาษาไทยโดยพิมพ์คำสั่งดังนี้

6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแสดงรายชื่อ locale ที่มีอยู่ในระบบหลังจากการใช้คำสั่งในข้อที่แล้ว

7. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าเขตเวลาเริ่มต้นเป็นของประเทศไทย

8. ลองตรวจสอบเวลาปัจจุบันโดยพิมพ์คำสั่ง date

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th