ฟังก์ชันการเพิ่ม Attach File และตรวจสอบสกุลไฟล์ด้วยภาษา JavaScript

การเขียนโค้ดในส่วนของช่องอัปโหลดไฟล์ พร้อมปุ่มเพิ่ม Attach File ในรูปแบบหนึ่ง รวมถึงการตรวจสอบชนิดสกุลไฟล์ตามที่กำหนด สามารถใช้ HTML, JavaScript ดังนี้

สร้าง Table เพื่อรองรับการเพิ่ม Attach File

<table id="myTableFile"></table>

สร้างปุ่มเพิ่ม Attach File

<button id="addRowFile" class="btn btn-white"><label class="text-danger"> + เพิ่มเอกสาร</label></button>

เขียนฟังก์ชันการเพิ่ม Attach File ด้วยภาษา JavaScript

<script>
  document.getElementById("addRowFile").addEventListener("click", function () { //ฟังก์ชันการคลิกปุ่มเพิ่ม Attach File
	var newRow = document.createElement("tr"); // สร้างแถวใน Table
	var newCellFile = document.createElement("td"); // สร้างCell ใน Table
	var newInputFile = document.createElement("input"); // สร้างช่องกรอก
	newInputFile.type = "file"; // ให้ช่องกรอกเป็นชนิดไฟล์
	newInputFile.className = "form-control"; 
	newInputFile.accept = ".pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png"; // กำหนดชนิดสกุลไฟล์ที่ยอมรับ  
	newInputFile.addEventListener("change", function () { // ใส่ Event ให้กับช่อง Attach File เพื่อดักตรวจสอบชนิดสกุลไฟล์ 
		if (!isValidFileType(this)) { // หากตรวจสอบพบชนิดไฟล์ที่ไม่ยอมรับ
		    alert("กรุณาเลือกไฟล์สกุล .pdf, .doc, .docx, .jpg, .jpeg, .png"); // ขึ้นแจ้งเตือน
		    this.value = ""; // ล้างค่าไฟล์ที่เลือก
	    }
    });
	newCellFile.appendChild(newInputFile); // นำช่อง AttachFile แทรกใน Cell 
	newRow.appendChild(newCellFile); // นำช่อง Cell ที่ได้แทรกช่อง Attach File แล้ว ไปแทรกในแถวของ Table)

    //ต่อไปจะเป็นสร้างปุ่มลบใน Cell แทรกในแถวเดียวกันกับช่อง Attach File 
	var removeFileCell = document.createElement("td"); //สร้างCell ใน Table
	var removeFileButton = document.createElement("button"); //สร้างปุ่ม
	removeFileButton.className = "btn btn-danger"; //ปรับปุ่มเป็นสีแดง
	removeFileButton.textContent = "ลบ"; //ตั้งชื่อปุ่ม "ลบ"
	removeFileButton.onclick = function () { // ใส่ Event การคลิกปุ่มลบด้วยฟังก์ชัน removeRow
	    removeRow(this);
	};
	removeFileCell.appendChild(removeFileButton); // นำปุ่มลบ แทรกใน Cell
	newRow.appendChild(removeFileCell); // นำ Cell ที่แทรกปุ่มลบแล้ว ไปแทรกในแถวของ Table
    document.getElementById("myTableFile").appendChild(newRow); // นำแถวที่มีช่อง Attach File และ ปุ่มลบ ไปแทรก Table ตามค่า id=myTableFile
  });
	
  //ฟังก์ชันการดักชนิดสกุลไฟล์
  function isValidFileType(inputElement) {
	var allowedTypes = ["pdf", "doc", "docx", "jpg", "jpeg", "png"]; //สร้างอาร์เรย์เก็บค่าชนิดสกุลไฟล์ที่ยอมรับ
	var fileName = inputElement.value.toLowerCase(); //ปรับตัวอักษรให้เล็ก
	var fileType = fileName.split(".").pop(); //ตัดแบ่งข้อความและรับค่าอาร์เรย์ตัวสุดท้าย ซึ่งเป็นสกุลไฟล์
	return allowedTypes.includes(fileType); //เช็คว่า สกุลไฟล์ที่เลือกนั้นมีอยู่ในอาร์เรย์หรือไม่
  }

  //ฟังก์ชันการลบแถวที่เลือก
  function removeRow(button) {
	var row = button.parentNode.parentNode;
	row.parentNode.removeChild(row);
  }
</script>


Run เพื่อดูผลลัพธ์

ผู้เขียน

Sinnapa Prasith-Rathsint
sinnapa@g.swu.ac.th