การเดินทางไปราชการ/สัมมนา/ฝึกอบรม เป็นหมู่คณะผู้เดินทางสามารถเลือกที่พักสถานที่ต่างกันได้หรือไม่

  • ไม่ได้ การเดินทางไปราชการ/สัมมนา/ฝึกอบรม เป็นหมู่คณะต้องพักในลักษณะเดียว คือ หากการเดินทางมีการพักแรมหลายคืน ในแต่ละคืนสามารถเลือกสถานที่พักแตกต่างกันได้ เช่น ในคืนแรกพักโรงแรม ก คืนที่สองพักโรงแรม ข แต่ทุกคนต้องพักแรมในที่พักเดียวกันและเบิกค่าใช้จ่ายที่พักลักษณะเดียวกัน

อ้างอิง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5(2)

ผู้เขียน