การใช้ Function VLOOKUP เพื่อหาข้อมูล บน Microsoft Excel

หากใครที่ต้องใช้ Microsoft Excel เป็นประจำ และมีข้อมูลจำนวนมาก ต้องมีบ้างที่ข้อมูลบางส่วนไม่สมสบูรณ์ ทำให้ต้องค้นหาข้อมูลที่หายไป Function ที่สามารถช่วยได้ นั่นก็คือ VLOOKUP ซึ่งมีรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

= VLOOKUP (, , , )

คือ ค่าที่ต้องการค้นหา
คือ ตารางที่จะใช้ในการค้นหา
คือ ลำดับ ของ Column ที่เราต้องการนำข้อมูลมาใช้
คือ รูปแบบการ lookup แบ่งเป็น TRUE หรือ FALSE
TRUE คือ หาข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียง
FALSE คือ หาข้อมูลที่มีค่าเหมือน ทุกประการ

จากตัวอย่าง ประกอบด้วยข้อมูล 2 ตาราง
ตารางที่ 1 ที่ประกอบด้วย เลขประจำตัว เพศ และวุฒิการศึกษา
ตารางที่ 2 เราต้องการหาข้อมูล เพศ และ วุฒิการศึกษา ของคนที่มีเลขประจำตัว SWU094

เราจึงนำสูตร VLOOKUP มาใช้ = VLOOKUP ( , , , )
คือ ค่าที่ต้องการค้นหา
คือ ส่วนสำคัญของตารางที่จะใช้ในการค้นหา คือ ตารางจะต้องเริ่มต้นด้วย ค่าที่ใช้ในการค้นหา เช่น ตัวอย่างต้องการค้นหาจาก เลขประจำตัว เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นตารางด้วยเลขประจำตัว เป็นต้น
คือ กรณีต้องการข้อมูลเพศ (หากต้องการข้อมูลวุฒิการศึกษาต้องเป็น 3)
คือ เนื่องจากจะหาข้อมูลที่เหมือนกันทุกประการ
เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถหาค่าที่ต้องการค้นหาได้แล้วค่ะ

ผู้เขียน

สุพิชญา อาชวจิรดา
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
supitchaya@g.swu.ac.th