แนวปฏิบัติที่ดีการจัดประชุมผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มศว (SWU e-Meeting) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปรับปรุง

เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการประชุม พร้อมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีการจัดประชุม

ผู้เขียน

สมบุญ อุดมพรยิ่ง
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
sombun@g.swu.ac.th