การสร้างการตั้งค่าแก้ไขคำอัตโนมัติด้วยตนเอง ใน Word

ผู้เขียน

จันทนา หมื่นพันธ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
chantame@g.swu.ac.th