การลดระยะเวลาและกระบวนการติดตั้ง ซ่อมบำรุงซอฟท์แวร์ประยุกต์เพื่อให้บริการตามส่วนงานต่าง ๆ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้เขียน