วิธีการ Export Report ออกเป็น Zip ไฟล์

ในปัจจุบันการพัฒนาระบบจำเป็นต้องมีหน้าจอสำหรับออกรายงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล  หรือนำข้อมูลไปใช้งานอย่างอื่นเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งบางครั้งตัวผู้ใช้เองอาจจะมีความต้องการรูปแบบไฟล์แตกต่างกันไป อาทิ บางท่านอาจจะต้องการรูปแบบไฟล์ PDF บางท่านอาจะต้องการทั้ง PDFและ EXCEL หรือบางท่านอาจจะต้องการเป็น  WORD เป็นต้น

ดังนั้นวิธีการออกรายงานในรูปแบบ zip ไฟล์ ก็อาาจะเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประโยชน์อยู่บ้าง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการ Export Report ออกเป็น Zip ไฟล์

  1. สร้างหน้าจอสำหรับออกรายงาน โดย Create file HTML แล้วเขียน Code ดังรูปที่ 1
  1. สร้างชุดคำสั่งประมวลผลสำหรับออกรายงาน โดย Create file PHP แล้วเขียน code ดังรูปที่ 2
  1. สร้าง Folder data สำหรับเก็บข้อมูล

Create folder data > create file รูปแบบ JSON แล้วใส่ข้อมูลดังรูป เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลทดสอบในการออกรายงาน (หรือสามารถใช้วิธีการดึงข้อมูลผ่าน database ได้)

4. สร้าง Template report ตามรูปแบบที่ต้องการ ผ่านโปรแกรม Jasspersoft Studio

5. สร้าง Folder input สำหรับเก็บไฟล์ Template report แล้วนำไฟล์ Template (ไฟล์ .jasper) มาวาง

6. Run project ผ่านหน้า Browser (โดยต้อง Setup Virtual Path on Web server to url ก่อน) เลือกรูปแบบไฟล์แล้วคลิกปุ่มออกรายงาน

7. จะปรากฏหน้าต่าง Save As ให้คลิก Save ตาม Drive ที่ต้องการ แล้วจะได้ไฟล์ zip ดังรูป

ผู้เขียน

ทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
thawisakt@g.swu.ac.th