การเพิ่มสมาชิกใน google group mail

สำนักคอมพิวเตอร์ได้เปิดให้บริการ group mail ซึ่งเป็นบริการกลุ่มรายชื่อที่ใช้ในการกระจาย e-mail ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อหน่วยงานต้องการที่จะให้ส่ง mail มาหาชื่อ group mail ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานหรืองานที่เป็นงานเฉพาะกิจที่เกิดขึ้น และต้องการส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ โดยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถขอเปิดใช้บริการ group mail  ได้ที่ https://cc.swu.ac.th โดยเข้าไปในส่วนของเมนู ดาวน์โหลด แบบ form แล้วเลือก แบบฟอร์มขอใช้งานกลุ่มเมล (Group mail) CC-CN-03 และดำเนินการส่งแบบฟอร์มมายังสำนักคอมพิวเตอร์ และเมื่อสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการเสร็จสิ้น จะส่ง e-mail แจ้งผู้ที่ทำการขอ group mail 

เมื่อได้รับ e-mail จากสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ดูแล group mail สามารถเข้าไปดำเนินการเพิ่มสมาชิกหรือบริหารจัดการสมาชิกภายใน group ได้ดังนี้

วิธีการเพิ่มสมาชิก ใน google group (New design)

  1. Sign in เข้าที่ Google apps แล้วเลือก ที่ groups

  1. เมื่อเลือก group แล้วจะแสดงหน้าจอดังนี้
  1. จะมีรายละเอียด group ที่เราสามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ทั้งหมด จากนั้นให้ทำการเลือก group ที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการ เช่น การเพิ่มสมาชิกภายใน group จากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วให้ดู menu ทางซ้ายมือจะเห็น menu member
  1. ทำการ click ที่ member -> Add Members
  1. เมื่อ click Add member แล้วจะปรากฏหน้าจอข้างล่างนี้

เพื่อการเพิ่มโดยตรง ( Direct Add Members) :

5.1 ใส่อีเมลที่ต้องการเพิ่มไปที่กล่องใต้หัวข้อที่ต้องการให้สิทธิ

  • Group members : หากต้องการให้เป็น member ทั่วไปเพื่อรับอีเมลเท่านั้น
  • Group managers : หากต้องการให้อีเมลนี้เป็น manager group นี้
  • Group Owners : หากต้องการให้อีเมลนี้เป็นเจ้าของ group

5.2 ใส่ Welcome message เพื่อที่เมื่อทำการสร้างเสร็จจะแจ้งข้อความนี้ไปที่อีเมลใหม่ที่เราได้เพิ่มเข้าไป

5.3 Subsciption ให้เลือกเป็น Each email เพื่อให้สมาชิกคนนี้ได้รับอีเมลทั้งหมดที่ส่งถึง group นี้

5.4 คลิก Add member

6. เมื่อทำการ click add member เรียบร้อยแล้วจะแสดงชื่อ e-mail นั้นอยู่ใน group เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นก็สามารถทดสอบโดยทำการส่ง mail หา group นั้นได้ที่ <groupname>@g.swu.ac.th ตรง groupname ให้ใส่ชื่อ group mail ของเราที่สร้างขึ้นมา

ผู้เขียน

มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์
mahuttha@g.swu.ac.th