การตั้งค่าอุปกรณ์จัดหาเส้นทางและส่งแพ็กเกต ข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router) ประจำอาคาร

ผู้เขียน

วรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
nirans@g.swu.ac.th