การขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

การขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ ส่วนทรัพยากรบุคคล

2. กรอกแบบฟอร์มขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

2.1 ข้าราชการ กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมาย PER 303

2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารหมาย PER 304

3. ดำเนินการตรวจสอบภาระผูกพัน รายละเอียดตามแบบฟอร์มการตรวจสอบภาระผูกพันสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีความประสงค์ขอลาออกจากมหาวิทยาลัย

4. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากมหาวิทยาลัยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นพิเศษ

ผู้เขียน

จุรีรัตน์ เมืองไชย
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
jureeratm@g.swu.ac.th