การขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

การขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก Google Drive ชื่อ “Form_PS

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ ส่วนทรัพยากรบุคคล

2. กรอกแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

3. ส่งเอกสารแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่งานบุคคล ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน

จุรีรัตน์ เมืองไชย
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักคอมพิวเตอร์
jureeratm@g.swu.ac.th