ระบบ Video Conference ที่ดีสำหรับการทำงานที่บ้าน (Work from home) มีอะไรบ้าง

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th