การค้นหาข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค COVID-19 เฉพาะประเทศนั้นๆด้วยเว็บไซต์ Google

  1. ไปที่เว็บไซต์ www.google.co.th

2. พิมพ์ชื่อประเทศที่ต้องการดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค covid-19 แล้วเว้นวรรค แล้วตามด้วยคำว่า โควิด ในช่องค้นหา อย่างเช่น ถ้าต้องการดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโรค covid-19 ในประเทศมาเลเซีย ให้พิมพ์คำว่า มาเลเซีย แล้วเว้นวรรค แล้วตามด้วยคำว่า โควิด ในช่องค้นหา เสร็จแล้วกดปุ่ม ค้นหา จะปรากฎหน้าจอดังรูป

3. คลิกที่คำว่า “ตำแหน่งและข้อมูลสถิติเพิ่มเติม” ก็จะเข้าสู่หน้าจอดังรูป

4. ในส่วน ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ให้เข้ามาที่ Dropdown list แล้วเลือกชื่อประเทศที่ต้องการดูข้อมูลสถิติ เช่น ถ้าต้องการดูข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ covid-19 ในมาเลเซีย ให้เลือกเป็น มาเลเซีย ก็จะเข้าสู่หน้าจอดังรูป

5. เลื่อนหน้าจอลงมา ก็จะพบข้อมูลดังรูป

6. หน้าจอส่วนนี้เป็นหน้าจอข้อมูลสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศที่เลือกไว้ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน เมื่อเลื่อนหน้าจอลงมาอีกก็จะพบข้อมูลดังรูป

7. หน้าจอส่วนนี้เป็นกราฟเส้นแสดงข้อมูลผู้ติดเชื้อในประเทศที่เลือกไว้ตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบัน

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th