ฐานข้อมูลแบบ NewSQL คืออะไร

ฐานข้อมูลแบบ NewSQL คือระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สมัยใหม่ที่ผสมผสานการประมวลผลตามข้อกำหนดของ ACID เข้ากันกับการปรับสเกลตามแนวนอน ระบบฐานข้อมูลแบบ NewSQL ได้สนับสนุนทั้งการทำธุรกรรมแบบ OLTP และความสามารถของฐานข้อมูล NoSQL พูดง่ายๆก็คือ เป็นฐานข้อมูลที่รวมความสามารถของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูลแบบ NoSQL เข้าไว้ด้วยกันนั่นเอง

การใช้งานทั่วไปสำหรับฐานข้อมูล NewSQL คือการที่องค์กรต้องประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมาก ในขณะที่ยังคงรักษาความถูกต้องของธุรกรรม

คุณสมบัติฐานข้อมูลแบบ NewSQL

 • จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำและการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • การแบ่งพาร์ติชันจะปรับขนาดฐานข้อมูลเป็นหน่วย การสืบค้นข้อมูลจำนวนมากจะถูกรวมกันเป็นผลลัพธ์เดียว
 • คุณสมบัติ ACID จะรักษาคุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • การจัดทำดัชนีรองส่งผลให้การประมวลผลการค้นหาและการเรียกข้อมูลเร็วขึ้น
 • ความพร้อมใช้งานสูงเนื่องจากกลไกการจำลองฐานข้อมูล

ประเภทของฐานข้อมูล NewSQL

ฐานข้อมูล NewSQL มี 4 ประเภท ดังนี้

Historical Databases ฐานข้อมูลประเภทนี้จะเก็บข้อมูลไว้ในคลังข้อมูล (Warehouse) ขนาดใหญ่ มีประโยชน์ในการทำนายและพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต

Real-Time Databases ฐานข้อมูลประเภทนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีกระบวนการสำคัญที่เรียกว่า Real-Time Processing

Streaming Databases เป็นฐานข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเพิ่มชุดข้อมูลขาเข้า (เช่น สตรีมข้อมูล) แบบทันทีทันใด

Timestamp Databases คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและเรียกค้นบันทึกข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของ “อนุกรมเวลา” ซึ่งเป็นชุดของจุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Timestamp ซึ่งให้บริบทที่สำคัญสำหรับจุดข้อมูลแต่ละจุดที่เกี่ยวข้องกับจุดข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลอนุกรมเวลามักเป็นการไหลอย่างต่อเนื่องของข้อมูล เช่น การวัดจากเซ็นเซอร์และราคาหุ้นระหว่างวัน ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลที่มีการประทับเวลาจำนวนมากในรูปแบบที่ช่วยให้แทรกและเรียกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนในข้อมูลนั้น

ข้อดีและข้อเสียของ NewSQL

ข้อดีของระบบฐานข้อมูล NewSQL ได้แก่

 1. NewSQL จะทำงานได้ดีสำหรับแอปพลิเคชันที่มีธุรกรรมอยู่เป็นจำนวนมากที่เข้าถึงข้อมูลที่จัดทำดัชนีจำนวนเล็กน้อยและดำเนินการซ้ำๆ
 2. NewSQL ใช้ภาษา SQL ในการสอบถามข้อมูล ดังนั้นจึงสร้างความคุ้นเคยให้กับนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์
 3. NewSQL รองรับความสอดคล้องของธุรกรรม ACID ดังนั้นจึงให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ดีกว่าฐานข้อมูลแบบ NoSQL
 4. NewSQL สามารถลดความซับซ้อนสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิมทั้งหมด

ข้อเสียของระบบฐานข้อมูล NewSQL ได้แก่

 1. NewSQL มีคุณสมบัติน้อยกว่า SQL แบบเดิม ดังนั้น NewSQL จึงไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไป
 2. การขาดเครื่องมือเพื่อรองรับการพัฒนาและการดูแลระบบเมื่อเปรียบเทียบกับระบบฐานข้อมูล SQL แบบเดิม
 3. มีผู้เชี่ยวชาญจำนวนน้อยเนื่องจาก NewSQL เป็นเทคโนโลยีใหม่

เอกสารอ้างอิง

https://phoenixnap.com/kb/newsql

https://www.techtarget.com/whatis/feature/SQL-vs-NoSQL-vs-NewSQL-How-do-they-compare

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/mur2r/article/view/251347/169799

https://hazelcast.com/glossary/streaming-database/

https://hazelcast.com/glossary/time-series-database/

ผู้เขียน

ปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
สำนักคอมพิวเตอร์
pavarudh@g.swu.ac.th