คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบงานแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์

ผู้เขียน

จันทนา หมื่นพันธ์
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
สำนักคอมพิวเตอร์
chantame@g.swu.ac.th