ที่พักบางแห่งไม่มีใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio) คู่ใบเสร็จรับเงิน ผู้พักควรดำเนินการอย่างไรเพื่อสามารถนำมาเบิกจ่ายได้

ในกรณีที่โรงแรมไม่ออก (Folio) ให้ผู้เข้าพักตรวจสอบว่าใบเสร็จรับเงินว่ามีรายละเอียดรายการถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ดังนี้

  1. ชื่อ สถานที่อยู่หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
  2. ชื่อ สถานที่ทำการของผู้เข้าพัก
  3. ระบุรายละเอียดการเข้าพัก ได้แก่ หมายเลขห้องพัก วันที่เข้า-ออก อัตราค่าที่พักต่อห้องต่อวัน รายชื่อผู้เข้าพัก
  4. ลายมือชื่อผู้รับเงิน
  5. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
  6. จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร)  

อ้างอิง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 หมวด 3 การเบิกจ่ายเงิน ข้อ 23 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)

ผู้เขียน